Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
 zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://bip.targowiskasandomierz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19


Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Gleń - ewa.glen@targowiskasandomierz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 644 56 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, ,powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
  • ul. Przemysłowa 2, 27-600 Sandomierz
  • E-mail: biuro@targowiskasandomierz.pl
  • Telefon: 15 8323422

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 2
Tel.: 15 8323422
E-mail: biuro@targowiskasandomierz
Strona internetowa: http://bip.targowiskasandomierz.pl/

 

Dostępność architektoniczna:


Siedziba Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetoweg
zlokalizowana jest przy ul. Przemysłowej 3 w Sandomierzu na drugim piętrze biurowca należącego do PPH Hortus Plon.

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Przemysłowej, drzwi wejściowe  dwuskrzydłowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (210 cm). Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Budynek bez windy.

Parking przy budynku  jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Od strony ulicy Przemysłowej znajdują się dwa parkingi ogólnodostępne z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

TMSZB nie dysponują pracownikiem posługującym się językiem migowym.


Informacje dodatkowe:

W TMSZB nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

 
Informacja wytworzona przez dnia 24.03.2021
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.03.2021. Odsłon 234, Wersja 3drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony